2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Kultúra
Kultúra
Ma már sen­ki nem ol­vas ön­szán­tá­ból ver­se­ket, gon­dol­juk, vagy ha még­is, az már nem tren­di. A „vers­fel­ol­va­sás” több­nyi­re unal­mas iro­da­lom­órák em­lé­két idé­zi fel ben­nünk, ami­kor a ta­nár lel­ke­sen sza­val, a di­á­kok meg ki­bá­mul­nak az ab­la­kon vagy a hát­ra­lé­vő per­ce­ket szám­lál­ják. Kondász Ró­zsa és Ba­log Jó­zsef meg­mu­tat­ták, hogy ezt nem csak így le­het.
Címkék: Kultúra
Áp­ri­lis 10-én a szent­end­rei Sajnos­batár kon­cert­jén tán­col­tunk a Garabon­cz­iás­ban, en­nek kap­csán be­szél­get­tünk a ze­ne­kar­ral, Sza­bó Enikőv­el (ének), Könczöl Já­nos­sal (gi­tár, ének, szö­veg), Cserkúthy Ba­láz­­zsal (bas­­szus­gi­tár) és Aknay Zol­tán­nal (dob).
Címkék: Kultúra
2010. május 01.
Áp­ri­lis 18-a óta kü­lön­le­ges táj te­rül el a Reök-­palota má­so­dik eme­le­tén: Beluá­ni­a. Ér­de­mes je­gyet vál­ta­ni e kü­lön­le­ges uta­zás­ra, a fé­lel­me­ik fog­lya­i­ként élő ször­nyek kö­zé.
Címkék: Kultúra
Az áp­ri­lis 16-án be­mu­ta­tott bra­vú­ros szín­mű, a Liliom ren­dező­je a Szat­már­né­me­ti Észa­ki Szín­ház mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja, Ke­resz­tes At­ti­la, míg a ki­hí­vá­sok­kal te­li fősz­erep­ben Pin­droch Csa­bát lát­hat­juk. „Egy fér­fi szí­nész szá­má­ra, úgy gon­do­lom, olyan Li­li­om sze­re­pe, mint­ha csak Ham­le­tet ját­sza­ná el” – mond­ta a szín­mű­vész pár nap­pal a bemutató előtt a sze­rep­ről.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Meg­je­lent Láz­ár Ben­ce And­rás el­ső kö­te­te
Címkék: Kultúra
2010. május 01.
DSC_3242_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár