2020. július 9., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
A hall­ga­tó: ügy­fél – vall­ja Fe­ke­te Csa­ba, az SZTE Hall­ga­tói Szol­gál­ta­tó Iro­da (HSZI) fő­osz­tály­ve­ze­tő­je, akit ok­tó­ber 16-án, az Egye­te­mi Au­to­nó­mia és Ön­kor­mány­za­ti­ság Nap­ján a Hall­ga­tói Moz­ga­lo­mért Ér­dem­érem kül­ső tá­mo­ga­tó ta­go­za­tá­nak 2009. évi dí­já­val tün­tet­tek ki, és aki az egye­te­mi ad­mi­niszt­rá­ció sok­ré­tű­sé­ge mel­lett egy új ösz­tön­díj­rend­szer­ről is be­szélt la­punk­nak.
Címkék: Egyetemi Élet
Foly­tat­va so­ro­za­tun­kat, mely­ben az egye­te­men fel­újí­tan­dó, il­let­ve ki­ala­kí­tan­dó la­bo­ro­kat ves­­szük sor­ra, a Mér­nö­ki Kar új la­bo­ra­tó­ri­u­mai fe­lől tu­da­ko­zód­tunk.
Címkék: Egyetemi Élet
Az utób­bi évek je­len­tős fej­lő­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en a ma­gyar­or­szá­gi tu­riz­mus egyik leg­je­len­tő­sebb te­rü­le­té­vé lé­pett elő a kon­fe­ren­cia­tu­riz­mus. Az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb hely­szí­né­nek pe­dig Sze­ged szá­mít a te­rü­le­ten, ami az egye­tem nem­zet­kö­zi szin­ten is je­len­tős tu­do­má­nyos éle­té­nek kö­szön­he­tő – tud­tuk meg Far­kas And­rás­tól, a C&T Hun­ga­ry Kft ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­já­tól, aki 2007 óta vi­se­li a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tu­risz­ti­kai nagy­kö­ve­te cí­met.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 23.
Az or­vos­tu­do­mány szá­mos te­rü­le­té­nek to­vább­kép­zé­si fó­ru­ma­ként egy­he­tes­re bő­vült a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem há­rom egész­ség­ügyi ka­rá­nak ha­gyo­má­nyos ün­ne­pi ren­dez­vé­nye, a Szent-Györ­gyi Na­pok, amely­re idén no­vem­ber 7-14. kö­zött ke­rült sor. En­nek ke­re­té­ben Be­ne­dek Györ­gy dé­kán be­je­len­tet­te: az or­vos­kar né­met, il­let­ve fran­cia egye­te­mek­kel in­dít­hat kö­zös kép­zé­se­ket, akár már ősz­től.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 23.
La­punk a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem há­zi­or­vo­sá­nál, Sze­meré­di Ist­ván­nál, a Sze­meré­di Or­vo­si Kft. ala­pí­tó­já­nál, ve­ze­tő­jé­nél járt. Múlt­ról, je­len­ről, vizs­ga­idő­szak­ról és H1N1-ről be­szél­get­tünk.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 22.
Átadták a Laboratóriumi Medicina Intézetet
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 22.
Az el­ső Magyar-Katalán Na­pról
Címkék: Egyetemi Élet
Bezár