2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
„Egy egye­tem si­ke­res­sé­ge nem­csak a ta­nul­má­nyi ver­se­nyek ered­mé­nye­i­ben mér­he­tő“ – hang­sú­lyoz­ta Badó At­ti­la hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettes de­cem­ber 3-án, az SZTE Hall­ga­tói Díj­áta­dó Ün­nep­sé­gen tar­tott üd­vöz­lő be­szé­dé­ben.
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Al­ma Ma­ter szer­ve­ze­te de­cem­ber 2-án, a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban tar­tot­ta meg az im­má­ron ha­gyo­má­nyos Mi­ku­lás-na­pot, mely­re az Al­ma Ma­ter tag­jai és gyer­me­ke­ik lá­to­gat­hat­tak el, hogy együtt vár­ják a Mi­ku­lást.
Címkék: Egyetemi Élet
Van, aki már óvo­dás ko­rá­ban tud­ja, hogy mi lesz az élet­pá­lyá­ja, és az­zal ját­szik, hogy in­jek­ci­ós tű­vel olt­ja be a plüss­ma­ci­kat, de nem min­den­ki jut ilyen köny­­nyen el­ha­tá­ro­zás­ra. Kü­lö­nö­sen a kö­zép­is­ko­la utol­só évé­ben ne­héz meg­hoz­ni az amúgy sem egy­sze­rű dön­tést, hisz ek­kor ala­po­san meg­ne­he­zí­tik a vá­lasz­tást az érett­sé­gik és a kö­vet­ke­ző hó­na­pok bi­zony­ta­lan­sá­ga. Fő­ként az ilyen hely­zet­ben lé­vő ta­nács­ta­lan kö­zép­is­ko­lás­ok­nak igye­ke­zett se­gít­sé­get nyúj­ta­ni a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem no­vem­ber 26-án, az Ös­­sze­vont Egye­te­mi Nyílt Na­pon – de per­sze az egész na­pos vál­to­za­tos prog­ram­ra min­den ér­dek­lő­dőt sze­re­tet­tel vár­tak.
Az egy év­vel ko­ráb­bi­hoz ké­pest ha­von­ta mint­egy 300 mil­lió fo­rint­tal ke­ve­sebb pénzt utal át Or­szá­gos Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Pénz­tár a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men vég­zett gyó­gyító-tevékenység fi­nan­szí­ro­zá­sá­ra. A drasz­ti­kus bevételc­sökkenét mi­att szi­go­rú ta­ka­ré­kos­sá­gi in­téz­ke­dé­se­ket kel­lett be­ve­zet­ni.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. december 13.
So­kat hal­lunk, s la­punk­ban is több­ször ír­tunk mos­ta­ná­ban az SZTE-n zaj­ló fel­újí­tá­sok­ról, új épü­le­tek ki­ala­kí­tá­sá­ról, me­lyek mö­gött – a re­no­vá­lá­si mun­kák szük­sé­ges­sé­ge mel­lett – az a fel­is­me­rés áll, hogy a mun­ka­erő­pi­a­con az or­vos- és gyógy­szer­tu­do­mány mel­lett a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos és a mér­nö­ki kép­zés iránt van a leg­na­gyobb ke­res­let. A nagy­pro­jek­tek rend­sze­re­zé­sé­re Trás­er Fe­ren­cet, az SZTE gaz­da­sá­gi és mű­sza­ki fő­igaz­ga­tó­ját kér­tük fel.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. december 13.
2009. december 13.
2009. december 13.
Bezár