2021. június 12., szombat English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2009. szeptember 28.
Ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Ku­ta­tók Éj­sza­ká­ja el­ne­ve­zé­sű fesz­ti­vált szep­tem­ber 25-én. Az egy­re nép­sze­rűbb ese­mény ke­re­té­ben az or­szág húsz vá­ro­sá­ban, így ter­mé­sze­te­sen Sze­ge­den is ki­nyíl­tak a tu­do­má­nyos ku­ta­tó­mű­he­lyek, laboratóriumok ka­pui, hogy a la­i­ku­sok be­te­kin­tést nyer­hes­se­nek az ott folyó mun­ká­­ba.
Címkék: Egyetemi ÉletKutatók Éjszakája 2009
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a Tár­sa­dal­mi Inf­rast­ruk­tú­ra Ope­ra­tív Prog­ram (TIOP) pá­lyá­za­ta ke­re­té­ben újít­ja fel, il­let­ve kor­sze­rű­sí­ti a Rerrich és a Dóm tér Ké­mi­ai Tan­szék­cso­port­hoz tar­to­zó hall­ga­tói la­bo­ra­tó­ri­u­ma­it. Elő­ször a Bé­ke épü­let­be lá­to­gat­tunk el, ahol 106 mil­lió fo­rint­ból két la­bor vár meg­úju­lás­ra.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 28.
El­kez­dő­dött az új tan­év, a ren­ge­teg el­in­téz­ni­va­ló mel­lett so­kan van­nak, akik még csak is­mer­ked­nek a vá­ros köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­ge­i­vel, de akad­nak olya­nok is, akik már jól be­vált út­vo­na­la­kon ér­kez­nek az egye­tem­re. A Brin­gázz az egye­tem­re! ak­ció vi­szont min­den­kit ar­ra buz­dít, hogy az is­ko­lá­ba ve­ze­tő utat ke­rék­pár­ral te­gye meg.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 27.
Na­gyon fon­tos, hogy min­den­ki tisz­tá­ban le­gyen ve­le, az em­lő­rákszű­rés éle­tet ment­het – hang­sú­lyoz­ta a té­ma aty­já­nak szá­mí­tó, Svéd­or­szág­ban élő Tabár Lász­ló pro­fes­­szor a Nem­zet­kö­zi Em­lő­rák Szim­pó­zi­u­mon, mely­nek im­már har­ma­dik al­ka­lom­mal adott ott­hont a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
Címkék: Egyetemi Élet
TÁMOP-pályázatot (Tár­sa­dal­mi Meg­úju­lás Ope­ra­tív Prog­ram) nyúj­tott be az SZTE part­ner­ség­ben a Kecs­ke­mé­ti Fő­is­ko­lá­val, mely­nek cél­ja a pá­lyá­zó, va­la­mint fel­ső­ok­ta­tá­si part­ne­rei tu­do­má­nyos, in­no­vá­ci­ós és gaz­da­sá­gi po­ten­ci­ál­já­nak nö­ve­lé­se a re­gi­o­ná­lis gaz­da­sá­gi sze­rep­lők­kel ki­ala­kí­tott kap­cso­la­tok ré­vén.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 27.
Im­már ötö­dik alak­alom­mal ren­de­zi meg az SZTE Kar­ri­er Iro­da a sze­ge­di egye­tem őszi ál­lás­bör­zé­jét a TIK ki­ál­lí­tó­te­re­i­ben, sze­mi­ná­ri­u­mi ter­me­i­ben, idén ok­tó­ber 14-én. Az egész na­pos ren­dez­vény ide­je alatt az ér­dek­lő­dő egye­te­mis­ta, friss dip­lo­más meg­is­mer­ked­het a cé­gek el­vá­rá­sa­i­val, pro­fil­já­val, ki­vá­lasz­tá­si mód­sze­re­i­vel, és sze­mé­lye­sen ta­lál­koz­hat jö­ven­dő meg­bí­zói kép­vi­se­lő­i­vel, tá­jé­ko­zód­hat sa­ját le­he­tő­sé­ge­i­ről, vagy akár ne­ki­ugor­hat egy szak­mai teszt ki­töl­té­sé­nek.
Címkék: Egyetemi ÉletÁllásbörze
Elismerések az Eötvös-kollégiumban
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 27.
Szak­mai nap a spe­ci­á­lis igé­nyű hall­ga­tók­ról
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 27.
Fejlesztések a Sebészeti Klinikán
Címkék: Egyetemi Élet
2009. szeptember 27.
Sze­ge­di hall­ga­tók az új­vi­dé­ki nyá­ri egye­te­men
Címkék: Egyetemi Élet
Bezár