2020. január 17., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
Kultúra
Dar­vasi Lász­ló leg­újabb, a 19. szá­za­di Sze­ge­det meg­ele­ve­ní­tő nagy­re­gé­nye, a Vi­rág­za­bá­lók nem szű­köl­kö­dik a si­ke­rek­ben. A re­gény meg­nyer­te a Rotary Iro­dal­mi Dí­jat, va­la­mint ok­tó­ber kö­ze­pén a Grand Caféban kon­fe­ren­ci­át ren­dez­tek Dar­vasi pró­zá­já­ról. La­punk kér­dé­se­i­re a kon­fe­ren­cia elő­est­éjén an­nak hely­szí­nén, a Grec­só Krisz­ti­án­nal va­ló be­szél­ge­té­se után vá­la­szolt a szer­ző.
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Idén is­mét meg­tart­ják az Ope­ra­ver­seny és Fesz­ti­vál a Mezzo Te­le­ví­zi­ó­val el­ne­ve­zé­sű ren­dez­vényt, mely ver­seny dön­tő­jé­re no­vem­ber 3-17. kö­zött ke­rül sor a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban.
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Thai­föld­ről, a thai mas­­százs­ról és jó­gá­ról szó­ló elő­adás-so­ro­zat kez­dő­dött ok­tó­ber 19-én, a Thai or­vos­lás kin­csei cím­mel. Már­ton Ibo­lya thai mas­­szőr az Élet­erő Klub­ban tar­tot­ta az el­ső, ve­tí­tés­sel egy­be­kö­tött be­mu­ta­tót, a kö­vet­ke­ző­ket Sze­ged más-más hely­szí­ne­in ren­de­zik.
Címkék: Kultúra
Ho­gyan ke­rül­het egy es­te egy és ugyan­azon ét­lap­ra egy rock­éne­kes, egy ha­gyo­má­nyos ma­gyar nó­tát he­ge­dű­szó­ló, a hí­res fran­cia bár­éne­kes­nő, Edith Piaf szel­le­mét idé­ző fran­cia san­zon, egy lük­te­tő rit­mu­sos rum­ba, egy ka­ba­ré­ba il­lő kup­lé és egy ré­gi ma­gyar dal­hoz fújt blu­es száj­har­mo­ni­ka-szó­ló?
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
2009. november 11.
Húsz éve bon­tot­ták le a ber­li­ni fa­lat
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Ro­mán film­hét Sze­ge­den
Címkék: Kultúra
DSC_2768_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETSZK Kari Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE ETSZK Nyílt Nap
  január 17.
 • SZTE GTK diplomaosztó
  január 17.
 • Dr. Ámán Ildikó doktori védése
  január 17.
 • Dr. Ámán Ilidkó PhD védése A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és szegedi jogi oktatás köréből címmel
  január 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár