2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2010. március 16.
bartok-bela_meret

Idén már­ci­us 23-28. kö­zött ren­de­zik meg a IV. Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­senyt Sze­ge­den a Ze­ne­mü­vé­sze­ti Kar Fric­say Fe­renc Hang­ver­seny­ter­mé­ben.

2010. március 16.
Új kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai rész­le­get hoz­tak lét­re az SZTE Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont­já­nak Kál­vá­ria su­gár­úti te­lep­he­lyén. A ko­ráb­bi II-es kór­ház­ban vég­re­haj­tott be­ru­há­zás a ra­dio­ló­gi­ai el­lá­tás 380 millió fo­rin­tos össz­költ­sé­gü in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tá­nak má­so­dik lé­pé­se.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 16.
Negy­ven­hét or­szág ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re­i­nek rész­vé­te­lé­vel Bu­da­pes­ten és Bécs­ben ren­dez­tek kon­fe­ren­ci­át a fel­ső­ok­ta­tás kép­zé­si szer­ke­ze­tét meg­ha­tá­ro­zó Bo­lo­gna­-fo­lya­mat­ról. Mi­köz­ben a ta­nács­ko­zás ven­dé­gei az el­ért ered­mé­nye­ket lát­va ok­kal ün­ne­pel­het­tek, az oszt­rák fő­vá­ros­ban több ez­ren tün­tet­tek, itt­hon pe­dig egy­re töb­ben lát­ják úgy, hogy – leg­alább­is a ta­nár­kép­zés te­rén – vis­­sza kell tér­ni az osz­tat­lan kép­zés­hez.
Címkék: Egyetemi Élet
Im­már ötö­dik al­ka­lom­mal ke­rült sor az egye­tem alum­ni szer­ve­ze­té­nek ün­ne­pé­lyes díj­áta­dó­já­ra már­ci­us 10-én a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban, ez a ko­ráb­bi évek gya­kor­la­tá­nak meg­fe­le­lő­en az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­zé­jé­nek ün­ne­pé­lyes zá­ró­ak­kord­ja is volt egy­ben. Az Al­ma Ma­ter Dí­jat a szer­ve­zet azon part­ne­re kap­ja meg, amely ará­nya­i­ban a leg­több, az SZTE-n vég­zett hall­ga­tót fog­lal­koz­tat­ta az el­múlt év­ben új mun­ka­erő­ként.
Címkék: Egyetemi Élet
Ötö­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg már­ci­us 17-én a több ezer lá­to­ga­tót von­zó Könyv­tá­ri Éj­sza­kát, mely­nek idei mot­tó­ja: „Idő­uta­zás: An­tik­vi­tás – Carpe noctem!”
Címkék: Egyetemi ÉletTIK
Az Ide­gen­nyelvi Kom­mu­ni­ká­ci­ós In­té­zet a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik ki­emel­ke­dő­en fon­tos szer­ve­ze­te, hi­szen ked­vez­mé­nye­sen te­szi le­he­tő­vé te­szi az SZTE hall­ga­tó­i­nak s ok­ta­tó­i­nak a meg­fe­le­lő szin­tü nyelv­tu­dás el­sa­já­tí­tá­sát, fej­lesz­té­sét, emel­lett té­rí­té­ses kur­zu­so­kat is biz­to­sít az ér­dek­lő­dő egye­te­mi és vá­ro­si pol­gá­rok­nak.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 16.
Tam­pe­rei ven­dég­elő­adó tar­tott órá­kat a finn­ugor sza­kos hall­ga­tók­nak
Címkék: Egyetemi ÉletBTK
2010. március 16.
DSC_1776_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár