2022. augusztus 9., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Több ez­ren vol­tak kí­ván­csi­ak az SZTE Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra ál­tal szer­ve­zett ha­gyo­má­nyos Szent György-na­pi ju­hász­ta­lál­ko­zó­ra és -versenyre. Az im­már hu­szon­ötö­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett ese­mé­nyen az or­szág min­den ré­szé­ből ér­ke­zett di­á­kok mér­ték össze el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dá­su­kat.
Címkék: Egyetemi életMGK
Volt-e szi­fi­lisz Ko­lum­busz vissza­tér­te előtt Eu­ró­pá­ban? Mi­ó­ta van és ho­gyan fej­lő­dött a tbc? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re ke­res vá­la­szo­kat a pale­opa­toló­gia tu­do­má­nya. Idén Sze­ged ad ott­hont a fran­cia pale­opa­toló­gus-egye­sü­let – Groupe des Paléopathol­o­gistes de Langue Fran­caise (GPLF) – áp­ri­lis 30-tól má­jus 3-ig zaj­ló éves kon­fe­ren­ci­á­já­nak.
Címkék: Egyetemi életKonferencia
Az or­szág leg­kor­sze­rűbb szív-katéteres la­bo­ra­tó­ri­u­mát ad­ták át áp­ri­lis má­so­dik he­té­ben a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Kar­di­o­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban. Az ösz­­sze­sen 600 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal ki­ala­kí­tott új egy­ség­ben éven­te több száz élet­men­tő be­avat­ko­zást vé­gez­nek majd el.
Címkék: Egyetemi életEgészségügy
2009. május 08.
Feleky Gá­bor­ral, az SZTE-BTK Szo­ci­o­ló­gia Tan­szék ve­ze­tő­jé­vel a kö­zel­múlt­ban Sze­ge­den vég­zett nagy­ min­tás köz­vé­le­mény-ku­ta­tás­ról be­szél­get­tünk.
Címkék: Egyetemi életSzociológia
2009. május 08.
Éven­te mint­egy négy­száz, va­la­mi­lyen ne­u­ro­ló­gi­ai be­teg­ség­ben szen­ve­dő pá­ci­ens tár­sa­da­lom­ba va­ló vis­­sza­il­lesz­ke­dé­sét se­gí­tik az SZTE új hely­re költözőtt neu­rore­ha­bil­itá­ciós osz­tá­lyán, me­lyet hi­va­ta­lo­san áp­ri­lis 25-én ad­tak át.
Címkék: Egyetemi életNeurorehabilitáció
Az Eu­ró­pá­ban egye­dül­ál­ló sze­ge­di in­for­ma­ti­ka­tör­té­ne­ti gyűj­te­mény ré­sze­ként a ha­zai adat- és szá­mí­tó­gép-há­ló­zat tör­té­ne­tét be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás nyílt az aka­dé­mi­ai és köz­gyűj­te­mé­nyi szfé­ra leg­na­gyobb ha­zai inter­netes ta­nács­ko­zá­sa, a Net­work­shop 2009 al­kal­má­ból. Az inter­net ősé­nek te­kint­he­tő Arpanet­től a mai vi­lág­há­ló­ig tar­tó si­ker­tör­té­ne­tet be­mu­ta­tó tár­lat az egy­ko­ri öthal­mi szov­jet lak­ta­nyá­ban lát­ha­tó.
Címkék: Egyetemi életInformatika
1990 óta ün­nep­lik meg Ma­gyar­or­szá­gon a Föld Nap­ját min­den év áp­ri­lis 22-én, mely­nek ke­re­té­ben szá­mos ren­dez­vényt szer­vez­nek or­szág­szer­te. A moz­ga­lom­hoz idén is bő­sé­ges prog­ram­so­ro­zat­tal kap­cso­ló­dott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
Címkék: Egyetemi életFöld Napja
Május 12.
Címkék: Egyetemi életSZTE
Csök­ken az ön­gyil­kos­ság­ok szá­ma Ma­gyar­or­szá­gon
Címkék: Egyetemi életÁOK
2009. május 08.
Szél Év­ára em­lé­kez­tek az ETSZK-n
Címkék: Egyetemi élet
Ne­he­zen fog ki­lá­bal­ni az or­szág a gaz­da­sá­gi vál­ság­ból az ECOSTAT igaz­ga­tó­ja sze­rint.
Címkék: Egyetemi élet

tanter_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár