2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2010. október 06.
A bo­lo­gnai kép­zés má­so­dik fo­ká­ról an­nak kap­csán igyek­szünk tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­ni, hogy ok­tó­ber 7-én ren­de­zik meg a Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ját a TIK-ben, s a feb­ru­ár­ban in­du­ló kép­zé­sek­re no­vem­ber kö­ze­pé­ig vár­ják a je­lent­ke­zé­se­ket.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 06.
Ame­ri­kai jo­gi szak­ér­tő­ket ké­pez­nek
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 06.
Work­shop a le­het­sé­ges fej­lesz­té­si irá­nyok­ról
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
Im­már ötö­dik éve egy nap a la­i­ku­sok is ku­ta­kod­nak éj­sza­ka, idén szep­tem­ber 24-én hu­szon­négy vá­ros negy­ven­há­rom in­téz­mé­nyé­ben több mint nyolc­száz prog­ram­mal vár­ták a tu­do­má­nyok iránt ér­dek­lő­dő­ket – így Sze­ge­den kí­vül Ba­ján, Be­rettyó­új­fa­lu­ban, Bu­da­pes­ten, Deb­re­cen­ben, Du­na­új­vá­ros­ban, Eger­ben, Gö­döl­lőn, Gyön­gyö­sön, Győr­ben, Kecs­ke­mé­ten, Mar­ton­vásáron, Mis­kol­con, Mo­son­ma­gya­ró­vá­ron, Nyír­egy­há­zán, Pak­son, Pé­csen, Sá­ros­pa­ta­kon, Sop­ron­ban, Szar­va­son, Száz­ha­lom­bat­tán, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Szom­bat­he­lyen és Veszp­rém­ben.
Címkék: Egyetemi Élet
So­ha en­­nyi bal­eset nem tör­tént még a Dóm té­ren, mint a szom­ba­ti sür­gős­sé­gi be­mu­ta­tó­kon. A ka­to­nai és pol­gá­ri akciókban sen­ki sem sé­rült meg, en­nek el­le­né­re a hely­szín­ről meg­le­he­tő­sen so­kan kö­tés­sel a fe­jü­kön tá­voz­tak.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
Az elsõ ízben megszervezett Szolgáltatók Börzéjén kü­lön­bö­ző kép­zé­se­ket nyúj­tó szer­ve­ze­tek és cé­gek vár­ták az ér­dek­lő­dő di­á­ko­kat a TIK át­ri­u­má­ban szep­tem­ber 15-én.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
A Szegedi Tudományegyetem Kar­ri­er Iro­dája ok­tó­ber 6-án ha­to­dik al­ka­lom­mal ren­de­zi meg az SZTE őszi Ál­lás­bör­zét a TIK-ben. Az egész na­pos ren­dez­vény jó al­kal­mat ad ar­ra, hogy ne­ves cé­gek képviselőiv­el ta­lál­kozz, bővebb in­for­má­ci­ó­kat sze­rezz, és le­ad­hasd az ön­élet­raj­zod a cé­gek stand­ja­i­nál!
Címkék: Egyetemi Élet
Sport1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár