2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Egyetemi Élet
2010. március 28.
Nyolc or­szág­ból ér­kez­tek ver­seny­zők a ne­gye­dik Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­seny­re. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rán már­ci­us 23-tól 28-ig tar­tott a ran­gos ze­nei meg­mé­ret­te­tés.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 28.
Im­már ha­gyo­mány, hogy már­ci­us 25-én, Bar­tók Bé­la szü­le­té­sé­nek év­for­du­ló­ján tart­ják a Te­het­ség Nap­ját. Ek­kor ad­ják át a Sze­ged If­jú Te­het­sé­ge és a Sze­ged If­jú Te­het­sé­gé­ért dí­ja­kat, s eb­ből az al­ka­lom­ból szá­molt be Hat­va­ni Lász­ló aka­dé­mi­kus a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men fo­lyó te­het­ség­gon­do­zó mun­ká­ról.
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fü­vész­kertje sok ér­de­kes prog­ra­mot szer­vez an­nak ér­de­ké­ben, hogy mi­nél töb­ben, a ki­seb­bek és az idő­seb­bek is meg­is­mer­hes­sék Föl­dünk nö­vény­vi­lá­gát, a kör­nye­zet­vé­de­lem je­len­tő­sé­gét. A Víz Vi­lág­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an már­ci­us 22-e és 31-e kö­zött im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal tar­ta­nak já­té­kos, in­te­rak­tív ki­ál­lí­tást az óvo­dás, is­ko­lás, va­la­mint idén elő­ször a gim­na­zis­ta osz­tá­lyok, cso­por­tok ré­szé­re.
Címkék: Egyetemi Élet
Az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vá­nya im­már he­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg ösz­tön­díj-kon­fe­ren­ci­á­ját. A már­ci­us 24-i ren­dez­vé­nyen hét mes­ter­kép­zés­ben részt ve­vő és ki­lenc dok­toran­dusz bi­o­ló­gus­hall­ga­tó mu­tat­ta be tu­do­má­nyos ku­ta­tá­si te­rü­le­tét a Sze­ge­di Bi­o­ló­gi­ai Köz­pont­ban, a két ka­te­gó­ria leg­jobb­ját 100-100 ezer fo­rin­tos ösz­tön­díj­jal ju­tal­maz­zák.
Címkék: Egyetemi Élet
A Hall­ga­tói Moz­ga­lo­mért Ér­dem­érem ok­ta­tói ta­go­za­tá­nak ki­tün­te­té­sé­ben ré­sze­sült Be­ne­dek Györ­gy pro­fes­­szor, aki kül­föl­di tar­tóz­ko­dá­sa mi­att most ve­het­te át az ok­tó­ber­ben ki­osz­tott dí­jat.
Címkék: Egyetemi Élet
Hő­el­ve­ze­tés szén­nanoc­sövekkel
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 28.
Kon­fe­ren­cia egy si­va­ta­gi ki­rály­ság rész­vé­te­lé­vel
Címkék: Egyetemi Élet
DSC_01581_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár