2020. július 10., péntek English version

Archívum  --  2007  --  9. szám - 2007. április 23.
9. szám - 2007. április 23.
Fókusz
Fókusz
2007. augusztus 04.
Hisz a te­het­sé­ges hall­ga­tói után­pót­lás­ban, de ag­gó­dik a je­lent­ke­zők csök­ke­nő lét­szá­ma mi­att. A fel­ső­ok­ta­tás ne­héz­sé­gei mel­lett egye­bek kö­zött egye­tem­ve­ze­tői múlt­já­ról és a kib­ertérku­tatás­ról is kér­dez­tük Mé­szá­ros Re­zsőt, a JATE és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ko­ráb­bi rek­to­rát, akit nem­ré­gi­ben ben­ső­sé­ges ün­nep­ség­gel és egy gyö­nyö­rű em­lék­könyv­vel kö­szön­töt­tek 65. szü­le­tés­nap­ján mun­ka­tár­sak, ba­rá­tok, ta­nít­vá­nyok.
2007. augusztus 04.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
2007. augusztus 04.
A Sze­ge­di Egész­ség­ügyi Fel­ső­ok­ta­tás Hall­ga­tói Egye­sü­let (SZEFHE) 1996-ban ala­kult az­zal a cél­lal, hogy olyan vál­lal­ko­zá­so­kat, te­vé­keny­sé­geket hoz­zon lét­re, me­lyek be­vé­tel­ét a hall­ga­tók tá­mo­ga­tá­sá­ra tud­ja fel­hasz­nál­ni. Az egye­sü­let áp­ri­lis 16. és 19. kö­zött im­már he­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg a SZEFHE-napokat.
2007. augusztus 04.
A XXVIII. Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia újabb öt szek­ci­ó­ja fe­je­ződött be az el­múlt na­pok­ban.
2007. augusztus 04.
Konk­rét jog­ese­tek kap­csán a gya­kor­lat­ban hasz­nál­hat­ják az ok­ta­tás so­rán meg­szer­zett el­mé­le­ti tu­dást a hall­ga­tók ab­ban a szi­mu­lá­ci­ós te­rem­ben, me­lyet szer­dán ad­tak át az SZTE Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Ka­rán.
2007. augusztus 04.
2007. augusztus 04.
2007. augusztus 04.
2007. augusztus 04.
2007. augusztus 04.
2007. október 17.
Vita
Vita
2007. augusztus 04.
2007. augusztus 04.
Mindentudás Egyeteme
Mindentudás Egyeteme
2007. augusztus 04.
A mű­anyag­hul­la­dék ke­ze­lé­se glo­bá­lis prob­lé­ma. A múlt he­ti elő­adás el­ső­sor­ban a ter­mi­kus ke­ze­lés al­kal­ma­zá­sá­nak si­ke­re­it mu­tat­ta be, ki­tért az elekt­ro­ni­kai hul­la­dé­kok fel­dol­go­zá­sá­nak spe­ci­á­lis szem­pont­ja­i­ra, és is­mer­te­tett né­hány ered­ményt, ho­gyan se­gí­ti a szá­mí­tó­gé­pes mo­del­le­zés a mű­anyag­ok hőbom­lásá­nak ku­ta­tá­sát.
So­ro­za­tunk­ban szó esett a sze­ge­di Bio­tech­no­ló­gi­ai Tan­szék meg­úju­ló ener­gi­ák­ra irá­nyu­ló ku­ta­tá­sa­i­ról, s az eh­hez fű­ző­dő sza­ba­dal­mak­ról. Ez­út­tal is­mét egy Ko­vács Kor­nél pro­fes­­szor irá­nyí­tá­sá­val ki­fej­lesz­tett bio­tech­no­ló­gi­ai ered­mény­ről szá­mo­lunk be.
Iskolapad
Iskolapad
2007. augusztus 04.
Is­ko­la­pad ro­va­tunk­ban ez­út­tal Pap Ági ötöd­éves geo­grá­fus és an­gol sza­kos hall­ga­tót kö­szönt­het­jük, aki az OTDK Sze­ge­den ren­de­zett Fi­zi­ka, Föld­tu­do­má­nyok és Ma­te­ma­ti­kai Szek­ci­ó­já­nak „Az ide­gen­for­ga­lom föld­raj­za” ta­go­za­tá­ban el­ső he­lye­zést ért el.
Katedra
Katedra
2007. augusztus 04.
Mind­két szak­já­ban a rej­tel­mes­ség von­zot­ta, a tör­té­ne­lem­ben a múlt rej­té­lyei, a föld­rajz­ban pe­dig a kő­ze­tek, he­gyek vagy ép­pen a tár­sa­da­lom tit­kai moz­gat­ták meg a fan­tá­zi­á­ját. Pál Vik­tor, a Gaz­da­ság- és Tár­sa­da­lom­föld­rajz Tan­szék ad­junk­tu­sa vé­gül a tár­sa­da­lom­föld­rajz mel­lett dön­tött.
Irodalom
Irodalom
2007. augusztus 05.
2007. augusztus 05.
Kultúra
Kultúra
2007. augusztus 05.
Ki­csit fél­tem, ami­kor rám bíz­ták ezt a cik­ket: megint va­la­mi olyas­mi­ről kell ír­nom, ami­hez ke­vés­sé ér­tek. A ze­né­ről, azon be­lül is a nép­ze­né­ről. Még­sem a ki­hí­vás ér­ze­te ke­re­ke­dik felül ben­nem, ami­kor er­ről az est­ről írok, ha­nem egy an­­nyi­ra el­ra­ga­dó él­mény, mely nem ami­att le­ír­ha­tat­lan, mert nem ér­tek hoz­zá, ha­nem mert az ál­ta­lam ta­pasz­tal­tak (és a ve­lem meg­tör­tén­tek) sza­vak­kal el­mond­ha­tat­la­nok...
2007. augusztus 05.
Té­ved, aki azt hi­szi, hogy csak a kön­­nyű­ze­né­szek ki­vált­sá­ga a tur­né­zás, hogy vá­ros­ról vá­ros­ra ér­je­nek el vá­gyott cél­kö­zön­sé­gük­höz. Hi­szen mi­ért ne hak­niz­hat­ná­nak a köl­tők?
2007. augusztus 05.
„A cso­por­tok kö­zöt­ti, fér­fi és nő, az egyén és a tár­sa­da­lom, Is­ten és a ha­za kö­zöt­ti vi­szo­nyo­kat ke­re­sem: azt, hogy az alap­ér­té­kek, ame­lyek meg­ha­tá­roz­nak ben­nün­ket egy adott pil­la­nat­ban és ame­lyek­hez ma­gun­kat mér­jük, vagy ép­pen ami­ket ma­gunk­hoz mé­rünk, ho­gyan vál­toz­tak” – mond­ta Juron­ics Ta­más.
2007. augusztus 05.
A 22-es csap­dá­ja. Min­den­ki­nek is­me­rős. Ez­zel szem­be­sül­tem én is ezen a hé­ten, mert ne­kem nem elég a ta­nu­lás mel­lé az új­ság­írás, ne­kem min­den­kép­pen részt kell ven­nem va­la­mi­lyen szín­há­zi mun­ká­ban is.
2007. augusztus 05.
Sport
Sport
2007. augusztus 04.
Bár a mér­kő­zés egyes sza­ka­sza­i­ban a szív­bajt hoz­ta szur­ko­ló­i­ra, a har­ma­dik és ne­gye­dik ne­gyed­ben – el­ső­sor­ban új­ra ag­res­­szív­vá vá­ló vé­de­ke­zé­sé­nek kö­szön­he­tő­en – fe­lül­ke­re­ke­dett a Za­la Vo­lá­non a Szeviép-Szeged (82–66), így a vá­rat­lan ide­gen­be­li ve­re­sé­ge el­le­né­re 2–1-es ösz­­sze­sí­tés­sel biz­to­sí­tot­ta he­lyét a baj­nok­ság leg­jobb négy csa­pa­ta kö­zött az el­múlt hét vé­gén.
2007. augusztus 05.
2007. augusztus 05.
Hangsúly
Hangsúly
2007. augusztus 05.
Az egye­te­men jár­va-kel­ve sok­szor el­megy az em­ber tánc­ház­ba in­vi­tá­ló pla­ká­tok, ne­tán tánc­cso­port­ok év ele­ji to­bor­zó pla­kát­ja mel­lett. Ha el­sé­tá­lunk a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház kö­ze­lé­ben, vagy be­té­ve­dünk a JATE Klub­ba egy-­e­gy kedd es­tén, meg­üt­he­ti a fü­lün­ket a nép­ze­ne, s akar­va-aka­rat­lan meg­érint­het ben­nün­ket egy kis táncházhangu­lat. De mi ez az egész? Mit kap­ha­tunk tő­le? És fő­leg mi min­dent ta­lá­lunk e té­ren Sze­ge­den? Er­re ke­res­sük a vá­laszt ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban.
2007. augusztus 05.
2007. augusztus 05.
2007. október 17.
2007. október 17.
Bezár